Att ansluta till MySQL via PHP (Del 3)

<< Att ansluta till MySQL via PHP (Del 2)

 Att skapa en tabell

En tabell kan liknas med ett Excel-ark, med rader och kolumner, med den skillnaden att varje kolumn(Fält) måste ha en rubrik och en datatyp och att det på varje rad(Post) måste finnas ett fält som innehåller ett unikt värde “en så kallad nyckel” (man kan kombinera flera fält för att erhålla ett unikt värde).

För att skapa en tabell så gör vi på samma sätt som när vi skapade databasen.

  1. Anslut till servern.
  2. Välj databas.
  3. Skicka kommando till sql-servern.

Nu ser dock sql-kommandot mycket mer avancerat ut, så vi tittar lite närmare på det.

Det vi vill uppnå är att skapa en tabell med namnet Users som innehåller fyra fält (id, name, passwd, age), detta gör vi med kommandot CREATE TABLE.

Först talar vi om vad tabellen ska heta, i vårt fall Users.

Sen kommer en parentes som innehåller de fält som vi vill att tabellen ska innehålla, man kan lägga allt på en enda rad men för att få en bättre överblick ska man ta för vana att alltid dela upp informationen på flera rader (tänk om vi skulle skapa en tabell som innehåller 30 fällt).

När man deklarerar ett fält så måste man tala om vilken datatyp som fältet ska innehålla, det finns ett antal typer men i vårt fall kommer vi bara an använda två.

  1. VARCHAR(30), skapar ett textfält där siffran talar om hu många tecken som kan lagras i fältet
  2. INT, skapar ett numeriskt heltal mellan -2,147,483,648 till +2,147,483,647

När det gäller nycken så talar vi också om att denna inte få vara tom (NOT NULL) och att den ska autogenereras (AUTO_INCREMENT).

<?php
$DbServer = ”localhost”;
$DbUser = ”user”;
$DbPasswd = ”passwd”;
$DbName = ”MyDb”

$DbLink = mysql_connect($DbServer, $DbUser, $DbPasswd)
or die(”Kunde inte ansluta mot databasen!”);

mysql_select_db($DbName, $DbLink);

DbSql = ”CREATE TABLE Users(
id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
PRIMARY KEY(id),
name VARCHAR(30),
passwd VARCHAR(30)
age INT)”;

mysql_query(DbSql, $DbLink);

mysql_close ( $DbLink );
?>

>> Del 4 (Att lägga in data i en tabell)

Recent Entries

Kommentera